REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREMLIN.COM.PL

(obowiązujący od dnia 25.12.2014)

Regulamin zawiera zasady działania Internetowego Sklepu Gremlin.com.pl zwanego dalej Sprzedawcą,  prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem internetu i reprezentowanym przez:

Galtex Włodzimierz Koehler
ul. Świdnicka 25
40-711 Katowice
 
mieszczącego się :
 
ul. Świdnicka 25 22  40-711 Katowice
 
Wpisanego do rejestru podmiotów gospodarczych w Urzędzie miasta Katowice

pod nr. 31233
Regon 271978661
NIP  PL9541014047

Konto bankowe:

07 1050 1214 1000 0090 9439 3965
 

Oferta sklepu internetowego 

1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT, oraz opłatę KGO)

2. Prezentowanie produktów na stronach Sklepu nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

3.  Przez złożenie zamówienia Kupujący składa firmie Galtex - Włodzimierz Koehler ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży, zamówienia  produktów, dokonania płatności oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych są dostępne na stronach internetowych Sklepu.

4. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

5. Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są zapakowane w oryginalnych opakowaniach.

6. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju.

7. Podana cena uwzględnia rabat (przy płatności za pobraniem, przelewem tradycyjnym, lub gotówką)

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem systemu DotPay i nie uwzględniają rabatów.
 

Zamówienia

 • Każda osoba (dalej Konsument) dokonująca zakupów w internetowym sklepie Gremlin.com.pl (dalej Sprzedającym) ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem i postępowania zgodnie z jego regułami.

 • Z oferty sklepu internetowego Gremlin.com.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

 • Dokonanie zakupów polega na umieszczeniu wybranych produktów w koszyku, wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięcia na przycisk "Złóż zamówienie" Konsument zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia:        

                     * imienia i nazwiska
                     * dokładnego adresu
                     * adresu e-mail pod którym będzie można potwierdzić zamówienie
                     * telefonu

W celu sprawdzenia dostępności towaru należy skontaktować się mailowo ze Sprzedającym.  Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Konsumenta adres. Sprzedawca określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Konsument zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym.

 • W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru.

 • Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu.

 • Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

 • Konsument wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia P. W. Galtex Włodzimierz Koehler również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). 

 • Konsument zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 • Dane osobowe Konsumenta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

 • Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie www.Gremlin.com.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
 • W przypadku anulowania zamówienia po jego realizacji (wysłaniu towaru) Konsument ponosi koszty dostawy towaru, oraz zwrotu do Sprzedawcy zgodne z informacjami zawartymi na stronach www, Sprzedawcy

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja ma miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

 • W wypadku braku towaru u dostawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Konsumenta wiadomością e-mail wysłaną na podany przez Konsumenta adres.

 • Złożenie Zamówienia przez Konsumenta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.
 • Sprzedawca zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany towar jest obecnie niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny towaru.Konsument zostanie wtedy poinformowany i zapytany o potwierdzenie oraz akceptację zamówienia na nowych warunkach.

 • Sprzedawca  zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia z powodu przyczyn ekonomicznych.

 • Wszystkie informacje dotyczące towaru są zgodne z danymi katalogowymi producentów, w związku z czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich niezrozumienie, lub błędną interpretację przez Konsumenta. Nadto różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) mogą się nieznacznie różnić od wysłanego towaru i nie mogą być traktowane jako niezgodne z umową.

 • Zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez Konsumenta adres, po ustaleniu dokładnego terminu dostawy.

  Minimalnym okresem realizacji zamówienia jest okres 24 godzin od chwili potwierdzenia zlecenia.

 • Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem oraz zamówienia których nie uda się potwierdzić. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez e-mail.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia ze względu na brak towaru w magazynie, wycofanie produktu z oferty sklepu, oraz innych przyczyn, które są niezależne od Sprzedającego. Każdorazowo przedstawiciel Sprzedawcy poinformuje Konsumenta o odmowie realizacji zamówienia i jej przyczynie.

 • Ceny towarów uwzględniają podatek VAT, opłaty KGO - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.
   

 Dostawa

 • Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu (paragonem lub fakturą)

 • Dostawa towaru za pośrednictwem usługi kurierskiej Paczkomaty 24/7 jest możliwa wyłącznie dla produktów o gabarytach(łącznie z opakowaniem zabezpieczającym)  400 x 350 x 60 cm.

 • Opłaty za dostawę uwzględniają wagę produktu, a także gabaryt. W przypadku przesyłek gabarytowych (n.p długość powyżej 140 cm.) opłata transportowa może zostać zwiększona.

 • W przypadku płatności kartą kredytową, lub poprzez usługę PayU Konsument nie może skorzystać z rabatu,

  który jest naliczany przy płatności zwykłym przelewem elektronicznym, za pobraniem, lub sprzedaży ratalnej.

 • W momencie odbioru towaru w punkcie odbiorów osobistych należy zastosować poniższe wymogi:

  Konsument jest zobowiązany dokonać oględzin towaru w momencie odbioru w punkcie odbiorów osobistych, oraz złożyć podpis na stosownym dokumencie potwierdzającym jego odbiór. Po odbiorze produktu i złożeniu podpisu na stosownym dokumencie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne stwierdzone w późniejszym terminie.Nie wyłącza to jednak roszczeń z tytułu wad ukrytych zakupionego towaru w ramach procedury reklamacyjnej.

  Forma odbioru osobistego nie obejmuje załadunku i transportu produktu z punktu odbioru osobistego do np. samochodu odbiorcy.

  Konsument jest zobowiązany do samodzielnego odbioru oraz załadunku produktów.

  W przypadku odbioru osobistego Konsument jest zobowiązany do odebrania towaru do 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia mailowego od Sprzedawcy. W przypadku nie odebrania towaru w ustalonym terminie Konsument może zostać obciążony kosztami magazynowania towaru w punkcie odbioru. Koszty magazynowania naliczane są za każdy dzień roboczy i wynoszą 5 PLN/dzień

  Konsument może złożyć pisemny wniosek o przechowanie zamówionego towaru w magazynie Sprzedawcy. We wniosku należy wskazać termin przechowania towaru oraz sposób jego odbioru. Koszt przechowania towaru zostanie określony w potwierdzeniu e-mailowym po uzgodnieniu z Konsumentem.

  Do chwili pokrycia kosztów przechowania towaru, Sprzedawcy przysługuje ustawowe prawo zastawu na towarze oddanym na przechowanie.

  Jeżeli Konsument nie odbierze towaru pomimo upływu umówionego terminu przedstawiciel Sprzedawcy może oddać towar do magazynu centralnego na przechowanie, na koszt i ryzyko Konsumenta. Sprzedawca wykorzysta przysługujące mu uprawnienie tylko po uprzednim poinformowaniu Konsumenta o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa nie później niż na 14 dni przed upływem umówionego terminu.

  Jeżeli Konsument z własnej winy nie odbierze przesyłki od pracownika firmy kurierskiej może zostać obciążony kosztami za przesyłkę, oraz opłatę zwrotną zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.

 • Niektóre produkty z oferty Sprzedawcy wysyłane są z różnych magazynów, w takim przypadku nie zawsze jest możliwość odbioru osobistego.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

 •  W momencie dostawy towaru przez kuriera należy zastosować poniższe wymogi: rozpakowanie przesyłki (nie niszcząc  opakowania, profili styropianowych i.t.p.)  w celu sprawdzenia czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń i.t.p.) należy sprawdzić stan taśmy z nadrukiem Gremlin.com.pl (plomby), a w przypadku jej zerwania lub uszkodzenia należy bezwzględnie spisać protokół w momencie dostawy z  pracownikiem firmy kurierskiej, należy także sprawdzić stan towaru wewnątrz przesyłki.

Towar wysyłany przez sklep Gremlin (Sprzedającego) jest zawsze sprawdzany  przed wysłaniem  pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, oraz zabezpieczony do transportu.

 • Towar wysyłamy zawsze w oryginalnym opakowaniu, oraz dodatkowo zabezpieczony (n.p. drugi karton, oraz przekładki zabezpieczające)

 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania, NALEŻY SPISAĆ PROTOKÓŁ SZKODY TRANSPORTOWEJ Z ZAZNACZENIEM USZKODZENIA OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO PRZESYŁKI  Protokół szkody powinien spisać kurier i należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie  Sprzedawcę.

 • Pracownik firmy kurierskiej ma obowiązek posiadania specjalnego druku protokołu szkody transportowej.

 • Należy zwrócić uwagę na wyraźny czytelny podpis kuriera, oraz osoby odbierającej przesyłkę.

 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki wewnątrz opakowania należy również spisać protokół szkody transportowej zawierający czytelny podpis kuriera, oraz osoby odbierającej przesyłkę.

 • Zwracamy uwagę na konieczność zaznaczenia na takim protokole wszystkich zgodnych ze stanem faktycznym aspektów:

  zabezpieczenie fabryczne towaru

  podwójne zabezpieczenie towaru w postaci dodatkowego opakowania, oraz zastosowania przekładek styropianowych, lub kartonowych pomiędzy dwoma opakowaniami

  zaznaczenie umieszczenia na opakowaniu zewnętrznym naklejek ostrzegawczych - przesyłka wymaga szczególnej troski transportowej (kieliszek), oraz wskazania pionowego transportu przesyłki  

  zaznaczenie ewentualnego uszkodzenia plomb (taśma z napisem Gremlin.com.pl)

 • Dział reklamacji Sprzedawcy poprowadzi dalszą procedurę związaną ze szkodą transportową powstałą w drodze pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem.

 • Odbiór przesyłki od pracownika firmy kurierskiej kończy proces realizacji zamówienia.

 • Pisemne potwierdzenie odbioru przesyłki bez zastrzeżeń od pracownika firmy kurierskiej powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzeń transportowych z wyłączeniem wad ukrytych w zakupionych produktach podlegających normalnej procedurze reklamacyjnej.

 • Jeżeli jednak w terminie 7-miu dni od odebrania przesyłki zauważą Państwo uszkodzenie towaru po tym jak kurier już odjedzie, należy skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu.

 • Rekalamację, oraz protokół szkody transportowej należy zgłosić w sklepie w terminie do siedmiu dni (protokół można przesłać w formie dokumentu elektronicznego - skan)
    

Płatności

Konsument ma możliwość wyboru formy płatności:

 •    gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbiorów Sprzedawcy.    
 •    przelewem na podane konto bankowe       
 •    kartą kredytową
 •    raty - automatyczny system ratalny
 •    pobranie - tylko do wysokości 5000,- zł

Przedstawiciel  Sprzedawcy może poprosić o wpłatę zaliczki na poczet zamówień realizowanych na indywidualne zamówienie Konsumenta.
 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący  będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

Stosowne oświadczenie należy złożyć pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno złożone i przesłane (najlepiej listem poleconym) na adres:

Sklep Gremlin.com.pl
ul. Świdnicka 25
40-711 Katowice-Ligota

z dopiskiem ZWROT TOWARU. 

Dołączony musi być również oryginał dowodu zakupu (paragon, lub faktura Vat).

Sprzedający, po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
-  dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w regulaminie sklepu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które    mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu

 - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a    których    dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad  którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

  - w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

  - jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi   w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

 - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w    zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 - zawartej w drodze aukcji publicznej

 - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych

 - przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem

 - wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

 - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.

Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający

poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:
Galtex Włodzimierz Koehler
ul. Zagrody 22
40-729 Katowice-Ligota
 
W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią sklepu, lub kontakt mailowy na adres serwis@galtex.com.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.
 

Recykling 

Istnieje możliwość zwrotu zużytego sprzętu. Przy zakupie np. nowej pralki, możecie Państwo odesłać na swój koszt pod adres siedziby właściciela witryny Gremlin.com.pl swój zużyty  sprzęt (za jedną zakupioną sztukę przyjmiemy jedną zużytą sztukę). Prosimy w tej sprawie skontaktować się
wcześniej z przedstawicielem sklepu Gremlin.com.pl i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie uzyskją Państwo informację,  gdzie można bezpłatnie zutylizować taki sprzęt. Ceny oferowanych produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm.
 • Oferta sklepu internetowego Gremlin (Sprzedawcy) nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

 • Konsument wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
   

Reklamacje

Reklamacje dotyczące ewentualnych wad sprzętu stwierdzonych podczas użytkowania można zgłaszać poprzez formularz  reklamacji w zakładce - reklamacje

Sprzedający prowadzi obsługę serwisową produktów zakupionych wyłącznie w sklepie Gremlin.com.pl